BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 25/11/2020)

Monday, 16/11/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:321 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 1tháng 11 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 25/11/2020)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 16/11/2020

Ngày 17/11/2020

Ngày 18/11/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

1925/11/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 16/11/2020

Ngày 17/11/2020

Ngày 18/11/2020

Nhận định

ng biển từ

1925/11/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,5 - 2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 16/11/2020

Ngày 17/11/2020

Ngày 18/11/2020

Nhận định Thủy triều từ

1925/11/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 2h43

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 17h20

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 3h45

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 18h15

Cao nhất: 3,6m

Thời gian: 4h47

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 19h08

Thủy triều cao. Cao nhất 3,7m (ngày 19, 20). Thấp nhất  2,5m (ngày 25).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình