BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 20H00 NGÀY 15/11/2020

Sunday, 15/11/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 15 tháng 11 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG

 

Điểm

Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ

Tính từ 19h ngày 15/11/2020 đến 19h ngày 16/11/2020

 3 giờ (19-22h)

 3 giờ (19-01h)

 6 giờ (01-07h)

6 giờ (07-13h)

6 giờ (13-19h)

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

10-20

30

10-20

30

20-40

50

20-30

40

10-20

25

Nho Quan

10-15

25

10-20

30

20-30

40

20-40

50

5-15

20

Cúc Phương

10-15

25

10-20

30

20-30

40

20-40

50

5-15

20

Tam Điệp

10-20

30

10-20

30

20-30

40

20-40

50

5-15

20

Phát Diệm

10-25

30

10-25

30

20-40

50

15-30

40

5-15

20

Yên Thịnh

10-20

30

10-20

30

20-40

50

20-30

40

5-15

20

Yên Ninh

10-20

30

10-20

30

20-40

50

20-30

40

10-20

25

Thiên Tôn

10-20

30

10-20

30

20-40

50

20-30

40

10-20

25

Me

10-15

25

10-20

30

20-30

40

20-40

50

5-15

20

 

          Tin phát lúc: 20h00 ngày 15/11/2020

 

Soát tin:

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

 

Đinh Quốc Khanh

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình