BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐÊM 15 NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2018

Monday, 15/01/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm  15, ngày 16 tháng 01 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 14 – 220C  

Độ ẩm trung bình: 75 – 80%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 15 – 220C  

Độ ẩm trung bình: 76 – 81%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 14 – 210C  

Độ ẩm trung bình: 77 – 82%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: mực nước thấp nhất ở mức  (-0,20) đến (0,0) mét, xuất hiện từ 21giờ ngày 15 đến 0giờ ngày 16; mực nước cao nhất ở mức (0,80) đến (1,00) mét, xuất hiện từ 6giờ  đến 9giờ ngày 16.

+ Tại Như Tân: mực nước cao nhất ở mức (1,15) đến (1,35) mét, xuất hiện từ 3giờ  đến 6giờ; mực nước thấp nhất ở mức  (-0,80) đến (-0,60) mét, xuất hiện từ 17giờ đến 20giờ ngày 16. Độ mặn cao nhất ở mức 12 – 14 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình