BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 29/10/2020 ĐẾN 07/10/2020)

Thursday, 29/10/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 300 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 29/10/2020đến ngày 07/11/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 29/10/2020

Ngày 30/10/2020

Ngày 31/10/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

01 –07/11/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

Nam đến Đông Nam

0,3 - 0,5

Tây Nam

0,3 - 0,5

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 29/10/2020

Ngày 30/10/2020

Ngày 31/10/2020

Nhận định

ng biển từ

01 –07/11/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,5 - 3,5

Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0 - 3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 29/10/2020

Ngày 30/10/2020

Ngày 31/10/2020

Nhận định Thủy triều từ

01 –07/11/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 13h54

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 4h01

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 14h07

Thấp nhất: 1,8m

Thời gian: 6h01

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 1h57

Thấp nhất: 1,8m

Thời gian: 18h02

Thủy triều thấp. Trung bình,  tăng dần. Thấp nhất  2,2m (ngày 31/10). Cao nhất 3,4m (ngày 6, 7/11).

                                                                                           

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình