BẢN TIN DỰ BÁO CẢNH BÁO HẢI VĂN ĐẾN 10 NGÀY TỪ 28/10 - 06/11/2020

Wednesday, 28/10/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 299 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày28/10/2020đến ngày06/11/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 28/10/2020

Ngày 29/10/2020

Ngày 30/10/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

31/10 –06/11/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

Nam đến Đông Nam

0,3 - 0,5

Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,7m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 28/10/2020

Ngày 29/10/2020

Ngày 30/10/2020

Nhận định

ng biển từ

31/10 –06/11/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

3,0 - 5,0

Đông Bắc

3,0 - 5,0

Đông Bắc

2,0 - 4,0

Đông Bắc

Sóng cao 3,0 - 5,0m. Biển động mạnh.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 28/10/2020

Ngày 29/10/2020

Ngày 30/10/2020

Nhận định Thủy triều từ

31/10 –06/11/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 2h33

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 13h54

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 4h01

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 13h54

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 4h01

Thủy triều thấp. Trung bình,  tăng dần. Thấp nhất  2,2m (ngày 31/10). Cao nhất 3,4m (ngày 6/11).

                                                                                                                                                                 

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình