BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐÊM 12 NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 2018.

Friday, 12/01/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm  12, ngày 13 tháng 01 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét đậm, rét hại..

Nhiệt độ: từ 11 – 200C  

Độ ẩm trung bình: 54 – 58%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét đậm.

Nhiệt độ: từ 13 – 200C  

Độ ẩm trung bình: 55 – 60%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét đậm.

Nhiệt độ: từ 13 – 200C  

Độ ẩm trung bình: 56 – 61%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp và ít biến đổi. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: mực nước thấp nhất ở mức  (-0,25) đến (-0,05) mét, xuất hiện từ 18giờ đến 21giờ ngày 12 mực nước cao nhất ở mức (0,40) đến (0,60) mét, xuất hiện từ 10giờ  đến 13giờ ngày 13.

+ Tại Như Tân: mực nước cao nhất ở mức (0,70) đến (0,90) mét, xuất hiện từ 8giờ  đến 11giờ; mực nước thấp nhất ở mức  (-0,60) đến (-0,40) mét, xuất hiện từ 18giờ đến 21giờ ngày 13. Độ mặn cao nhất ở mức 7 – 9 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình