Bản tin dự báo Hải Văn đến 10 ngày từ 26/10 đến 4/11/2020

Monday, 26/10/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 297 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 26/10/2020đến ngày 04/11/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 26/10/2020

Ngày 27/10/2020

Ngày 28/10/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

29/10 –04/11/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,6

Nhiều Hướng

0,3 - 0,5

Đông Nam

0,3 - 0,6

Nam đến Đông Nam

Vận tốc

0,3 - 0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 26/10/2020

Ngày 27/10/2020

Ngày 28/10/2020

Nhận định

ng biển từ

29/10 –04/11/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 - 3,0

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

3,5 - 5,5

Đông Bắc

Sóng cao 2,0 - 4,0m. Biển động mạnh.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/10/2020

Ngày 27/10/2020

Ngày 28/10/2020

Nhận định Thủy triều từ

29/10 –04/11/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 11h47

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 12h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 1h11

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 2h33

Thủy triều thấp. Trung bình  2,1m (ngày 30/10). Cao nhất 3,1m (ngày 4/11).

                                                                 

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình