BẢN TIN DỰ BÁO CẢNH BÁO HẢI VĂN ĐẾN 10 NGÀY TỪ 25/10 - 03/11/2020

Sunday, 25/10/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 296 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 25 tháng 10 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày25/10/2020đến ngày03/11/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 25/10/2020

Ngày 26/10/2020

Ngày 27/10/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

28/10 –03/11/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,6

Đông Nam

0,3 - 0,6

Đông Nam

0,3 - 0,6

Nam đến Đông Nam

Vận tốc

0,3 - 0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 25/10/2020

Ngày 26/10/2020

Ngày 27/10/2020

Nhận định

ng biển từ

28/10 –03/11/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

Sóng cao 2,0 - 4,0m. Biển động mạnh.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 25/10/2020

Ngày 26/10/2020

Ngày 27/10/2020

Nhận định Thủy triều từ

28/10 –03/11/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 10h47

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 23h58

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 11h47

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 12h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 1h11

Thủy triều thấp. Thấp nhất  2,1m (ngày 30/10). Cao nhất 2,9m (ngày 3/11).

                                                                                                                                                                                                                                                           

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình