BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 22/10/2020 đến ngày 31/10/2020)

Thursday, 22/10/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 293 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 22 tháng 10 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 22/10/2020 đến ngày 31/10/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 22/10/2020

Ngày 23/10/2020

Ngày 24/10/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

25 31/10/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

 Đông Nam

0,3 - 0,5

Đông Nam

0,3 - 0,6

Nam đến Đông Nam

Vận tốc

0,3 - 0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 22/10/2020

Ngày 23/10/2020

Ngày 24/10/2020

Nhận định

ng biển từ

25 31/10/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

2,5 - 3,5

Đông Bắc

Sóng cao 2,0 - 4,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 22/10/2020

Ngày 23/10/2020

Ngày 24/10/2020

Nhận định Thủy triều từ

25 31/10/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 6h41

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 20h55

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 8h09

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 21h53

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 9h40

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 22h54

Thủy triều trung bình. Thủy triều có xu thế giảm dần. Cao nhất 3,4m (ngày 25/10). Thấp nhất  2,1m (ngày 30/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình