BẢN TIN DỰ BÁO CẢNH BÁO HẢI VĂN ĐẾN 10 NGÀY TỪ 20/10 - 29/10/2020

Tuesday, 20/10/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 291 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày20/10/2020đến ngày29/10/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 20/10/2020

Ngày 21/10/2020

Ngày 22/10/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

23 – 29/10/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

Tây Nam đến Nam

0,3 - 0,5

Tây Nam đến Nam

0,3 - 0,5

Tây Nam đến Nam

Vận tốc

0,4 - 0,7m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 20/10/2020

Ngày 21/10/2020

Ngày 22/10/2020

Nhận định

ng biển từ

23 – 29/10/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 - 3,0

Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0 - 4,0m. Biển động mạnh.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 20/10/2020

Ngày 21/10/2020

Ngày 22/10/2020

Nhận định Thủy triều từ

23 – 29/10/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 18h57

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 19h58

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 6h41

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 20h55

Thủy triều cao. Giảm dần Cao nhất 3,5m (ngày 23; 24/10). Thấp nhất  2,4m (ngày 29/10).

                                                                                                                                                                                       

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình