BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 28/10/2020)

Monday, 19/10/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 290 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 28/10/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 19/10/2020

Ngày 20/10/2020

Ngày 21/10/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

22 28/10/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,4 - 0,7

Tây Nam đến Nam

0,3 - 0,6

Tây Nam đến Nam

0,3 - 0,6

Tây Nam đến Nam

Vận tốc

0,4 - 0,8m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 19/10/2020

Ngày 20/10/2020

Ngày 21/10/2020

Nhận định

ng biển từ

22 28/10/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 - 4,0

Đông Bắc

2,5 - 3,5

Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

Sóng cao 3,0 - 5,0m. Biển động mạnh.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 19/10/2020

Ngày 20/10/2020

Ngày 21/10/2020

Nhận định Thủy triều từ

22 28/10/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 3h02

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 15h44

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 18h57

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 19h58

Thủy triều cao. Cao nhất 3,5m (ngày 22-24/10). Thấp nhất  2,7m (ngày 28/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình