BẢN TIN DỰ BÁO CẢNH BÁO HẢI VĂN ĐẾN 10 NGÀY TỪ 18/10 - 27/10/2020

Sunday, 18/10/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 289 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 18/10/2020đến ngày 27/10/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 18/10/2020

Ngày 19/10/2020

Ngày 20/10/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

21 – 27/10/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,4 - 0,7

Tây Nam đến Nam

0,3 - 0,6

Tây Nam đến Nam

0,3 - 0,5

Tây Nam đến Nam

Vận tốc

0,3 - 0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 18/10/2020

Ngày 19/10/2020

Ngày 20/10/2020

Nhận định

ng biển từ

21 – 27/10/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 - 4,0

Đông đến Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

Sóng cao 2,0 - 4,0m. Biển động mạnh.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 18/10/2020

Ngày 19/10/2020

Ngày 20/10/2020

Nhận định Thủy triều từ

21 – 27/10/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 1h09

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 13h20

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 3h02

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 15h44

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 4h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 18h57

Thủy triều cao. Thấp nhất  3,1m (ngày 20/10). Cao nhất 3,5m (ngày 22, 23/10).

                                                                                                                                                                                       

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình