BANT TIN DỰ BÁP THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 2 NGÀY 3 THÁNG 1 NĂM 2018

Wednesday, 03/01/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:02/ĐKTTVNB-TVHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 02  tháng 01 năm 2018

 

BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN

CÁC SÔNG KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

 

          I. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1.  Nhận xét 24 giờ qua

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều.

2. Dự báo 24 giờ tới

a. Mực nước: Thủy triều cao. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều.

b. Độ mặn: Độ mặn trên sông Đáy tại Như Tân ở mức cao. Độ mặn cao nhất ở mức 18 đến 20%0.

 

II. MỰC NƯỚC DỰ BÁO

Trạm

Sông

H (cm) thực đo

Ngày 01 và 02/1/2018

H (cm) dự báo

Đêm 02 ngày 03/1/2018

Hmax

Hmin

Hmax

Hmin

Ninh Bình

Đáy

80 (ngày 01)

 -26 (ngày 01)

110

-30

Như Tân

Đáy

136(ngày 02)

-87 (ngày 01)

160

-85

 

Sai số cho phép:    Ninh Bình: Hmax:          ,    Hmin:          (24h).

                               Như Tân:   Hmax: 20cm,    Hmin: 15cm (24h).

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng dự báo Đài ĐBBB.

- Lưu.

 

T/L GIÁM ĐỐC

Dự báo viên  

 

 

Lê Mỹ Dung

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình