Bản tin mưa định lượng 20h00 ngày 15/10/2020

Thursday, 15/10/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG

 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ

Tính từ 19h ngày 15/10/2020 đến 19h ngày 16/10/2020

 3 giờ

(19-22h)

 3 giờ

(22h-01h)

 6 giờ

(01-07h)

6 giờ

(7-13h)

6 giờ

(13-19h)

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

20-40

70

15-35

60

15-35

60

5-15

30

0-5

20

Nho Quan

15-35

60

10-30

50

20-40

70

5-20

40

0-5

20

Cúc Phương

15-35

60

10-30

50

20-40

70

5-20

40

0-5

20

Tam Điệp

20-40

70

15-35

60

15-35

60

5-15

30

5-10

30

Phát Diệm

20-40

70

15-35

60

15-35

60

5-15

30

5-10

30

Yên Thịnh

20-40

70

15-35

60

15-35

60

5-20

40

5-10

30

Yên Ninh

20-40

70

15-35

60

20-40

70

5-20

40

5-10

30

Thiên Tôn

15-35

60

10-30

50

20-40

70

5-15

30

0-5

20

Me

15-35

60

10-30

50

20-40

70

5-20

40

0-5

20

 

          Tin phát lúc: 20h30 ngày 15/10/2020

 

 

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

Đinh Thị Hòa

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình