BẢN TIN DỰ BÁO CẢNH BÁO HẢI VĂN ĐẾN 10 NGÀY TỪ 14/10 - 23/10/2020

Wednesday, 14/10/2020

TỈNH NINH BÌNH

Số: 285 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày14/10/2020đến ngày23/10/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 14/10/2020

Ngày 15/10/2020

Ngày 16/10/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

17 – 23/10/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,4 - 0,6

Nam đến Đông Nam

0,5 - 0,7

Nam đến Đông Nam

0,3 - 0,6

Nam đến Đông Nam

Vận tốc

0,4 - 0,7m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 14/10/2020

Ngày 15/10/2020

Ngày 16/10/2020

Nhận định

ng biển từ

17 – 23/10/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0- 4,0

Đông Bắc

1,5-2,5

Nhiều hướng

1,0 – 2,0

Đông Bắc đến Đông

Sóng cao 2,0 - 4,0m. Biển động mạnh.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 14/10/2020

Ngày 15/10/2020

Ngày 16/10/2020

Nhận định Thủy triều từ

17 – 23/10/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 2h37

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 4h17

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 15h42

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 6h04

Thủy triều cao. Thấp nhất  2,4m (ngày 18/10). Cao nhất 3,5m (ngày 22, 23/10).

                                                                                                                                                                                        

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình