BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 11/10/2020 đến ngày 20/10/2020)

Sunday, 11/10/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 282 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 11 tháng 10 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 11/10/2020 đến ngày 20/10/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 11/10/2020

Ngày 12/10/2020

Ngày 13/10/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

14 20/10/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3- 0,5

Tây Nam

0,3- 0,5

Tây Nam

0,3- 0,5

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 11/10/2020

Ngày 12/10/2020

Ngày 13/10/2020

Nhận định

ng biển từ

14 20/10/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

Sóng cao 3,0 - 5,0m. Biển động mạnh.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 11/10/2020

Ngày 12/10/2020

Ngày 13/10/2020

Nhận định Thủy triều từ

14 20/10/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 10h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 23h49

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 10h40

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 12h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 1h02

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,1m (ngày 13, 20/10). Thấp nhất  2,4m (ngày 18/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình