BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐÊM 26 NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2017.

Tuesday, 26/12/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 26, ngày 27 tháng 12 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, có mưa, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – 3. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ: từ 11 – 180C  

Độ ẩm trung bình: 80 – 85%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, có mưa, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – 3. Trời rét.

 Nhiệt độ: từ 13 – 180

Độ ẩm trung bình: 81 – 86%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, có mưa, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3 – 4. Trời rét.

 Nhiệt độ: từ 13 – 180

Độ ẩm trung bình: 82 – 87%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: Mực mực nước thấp nhất ở mức (-0,20) đến (0,0) mét, xuất hiện từ 2giờ 00 đến 5giờ 00; mực nước cao nhất ở mức  0,45 đến 0,65 mét, xuất hiện từ 13giờ 00 đến 16 giờ 00 ngày 27.

+ Tại Như Tân: Mực nước thấp nhất ở mức (-0,60) đến(-0,40) mét, xuất hiện từ  23giờ 00 ngày 26 đến 2giờ 00  ngày 27; mực nước cao nhất ở mức 0,50 đến 0,70 mét, xuất hiện từ 7giờ 00 đến 10 giờ 00 ngày 27. Độ mặn cao nhất ở mức 8 – 10 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình