BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 07/10/202 đến ngà 16/10/2020)

Wednesday, 07/10/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 278 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 07/10/202 đến ngà 16/10/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 07/10/2020

Ngày 08/10/2020

Ngày 09/10/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

10 16/10/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3- 0,5

Tây Nam

0,3- 0,5

Tây Nam

0,3- 0,5

Tây Nam

Vận tốc

0,5 - 1,0m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 07/10/2020

Ngày 08/10/2020

Ngày 09/10/2020

Nhận định

ng biển từ

10 16/10/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 - 3,0

Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

Sóng cao 3,0 - 5,0m. Biển động mạnh.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 07/10/2020

Ngày 08/10/2020

Ngày 09/10/2020

Nhận định Thủy triều từ

10 16/10/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 20h46

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 6h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 21h23

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 7h45

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 22h04

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,3m (ngày 11, 12/10). Thấp nhất  2,5m (ngày 16/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình