BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 04/10/2020 đến ngày 13/10/2020)

Sunday, 04/10/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 275 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 04/10/2020đến ngày 13/10/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 04/10/2020

Ngày 05/10/2020

Ngày 06/10/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

07 – 13/10/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Đông đến Đông Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

0,2 - 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 04/10/2020

Ngày 05/10/2020

Ngày 06/10/2020

Nhận định

ng biển từ

07 – 13/10/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,5 - 2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 04/10/2020

Ngày 05/10/2020

Ngày 06/10/2020

Nhận định Thủy triều từ

07 – 13/10/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2m

Thời gian: 2h40

Thấp nhất: 1,8m

Thời gian: 10h15

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 8h38

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 4h41

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 20h16

Thủy triều trung bình. Trung bình nhất  2,7m (ngày 07/10). Cao nhất 3,3m (ngày 11, 12/10)

                                                                                                                                      

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình