BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 10/10/2020)

Thursday, 01/10/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 272 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 01tháng 10 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày01/10/2020đến ngày10/10/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 01/10/2020

Ngày 02/10/2020

Ngày 03/10/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

04 10/10/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Nam đến Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam đến Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam đến Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 29/9/2020

Ngày 30/9/2020

Ngày 01/10/2020

Nhận định

ng biển từ

02 08/10/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Namđến Đông 

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,5

Đông 

Sóng cao 1,5 - 2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 01/10/2020

Ngày 02/10/2020

Ngày 03/10/2020

Nhận định Thủy triều từ

04 10/10/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 15h46

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 5h49

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 7h11

Cao nhất: 2,1m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 8h38

Thủy triều tăng dần. Thấp nhất  2,2m (ngày 04/10). Cao nhất 3,2m (ngày 10/10)

                                                                                                                                                                                                                       

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình