BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 30/09/2020 đến ngày 09/010/2020)

Wednesday, 30/09/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 271 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 30 tháng 09 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 30/09/2020 đến ngày 09/10/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 30/9/2020

Ngày 01/10/2020

Ngày 02/10/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

03 09/10/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Nam đến Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam đến Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam đến Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 30/9/2020

Ngày 01/10/2020

Ngày 02/10/2020

Nhận định

ng biển từ

03 09/10/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,5

Đông

Sóng cao 1,5 - 2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 30/9/2020

Ngày 01/10/2020

Ngày 02/10/2020

Nhận định Thủy triều từ

03 09/10/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 15h07

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 4h30

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 15h46

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 5h49

Cao nhất: 2,3m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 7h11

Thủy triều tăng dần. Cao Thấp nhất  2,1m (ngày 03/10). nhất 3,0m (ngày 9/10)

                                                                                                         

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình