BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 25/09/2020 đến ngày 04/10/2020)

Friday, 25/09/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 266 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 2tháng 09 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 25/09/2020 đến ngày 04/10/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 25/9/2020

Ngày 26/9/2020

Ngày 27/9/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

28/9 04/10/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Nam đến Nam

0,2 - 0,5

Tây Nam đến Nam

0,2 - 0,5

Tây Nam đến Nam

Vận tốc

 0,3 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 25/9/2020

Ngày 26/9/2020

Ngày 27/9/2020

Nhận định

ng biển từ

28/9 04/10/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 –1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 –1,5

Đông Nam

0,5 –1,5

Đông Nam đến Đông

Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 25/9/2020

Ngày 26/9/2020

Ngày 27/9/2020

Nhận định Thủy triều từ

28/9 04/10/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 9h57

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 23h19

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 11h40

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 12h40

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 0h34

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,3m (ngày 28/9). Thấp nhất  2,1m (ngày 03/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình