BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 17/9/2020 đến ngày 26/9/2020)

Thursday, 17/09/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 258 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 17 tháng 09 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày17/09/2020đến ngày26/09/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 17/9/2020

Ngày 18/9/2020

Ngày 19/9/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

20/9 26/09/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Bắc đến Tây Bắc

0,3 - 0,5

Tây Nam

0,3 - 0,5

Tây Nam

Vận tốc

 0,3 - 0,6 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 17/9/2020

Ngày 18/9/2020

Ngày 19/9/2020

Nhận định

ng biển từ

20/9 26/09/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông đến Đông Bắc

2,0 - 4,0

Đông Bắc đến Đông

2,0 – 3,0

Đông Nam đến Đông

Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 17/9/2020

Ngày 18/9/2020

Ngày 19/9/2020

Nhận định Thủy triều từ

20/9 26/09/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 15h58

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 5h43

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 17h01

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 7h02

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 1h40

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 8h29

Thủy triều trung bình. Tăng dần. Thấp nhất  2,5 m (ngày 21/9). Cao nhất 3,4m (ngày 26/9)

                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình