BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 16/09/2020 đến ngày 25/09/2020)

Wednesday, 16/09/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 257 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 16 tháng 09 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 16/09/2020 đến ngày 25/09/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 16/9/2020

Ngày 17/9/2020

Ngày 18/9/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

19/9 25/09/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc đến Bắc

0,3 - 0,5

Bắc đến Tây Bắc

0,3 - 0,5

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

 0,3 - 0,6 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 16/9/2020

Ngày 17/9/2020

Ngày 18/9/2020

Nhận định

ng biển từ

19/9 25/09/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 –1,5

Nam đến Đông Nam

1,5 – 2,5

Đông Bắc đến Đông

4,0 – 6,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 16/9/2020

Ngày 17/9/2020

Ngày 18/9/2020

Nhận định Thủy triều từ

19/9 25/09/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 15h04

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 4h26

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 15h58

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 5h43

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 17h01

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 7h02

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,3m (ngày 25/9). Thấp nhất  2,5 m (ngày 19, 21/9).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình