BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 11/9/2020 đến ngày20/9/2020)

Friday, 11/09/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 252 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 11 tháng 09 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 11/09/2020 đến ngày 20/09/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 11/9/2020

Ngày 12/9/2020

Ngày 13/9/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

14/9 20/09/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc đến Đông

Vận tốc

 0,2 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 11/9/2020

Ngày 12/9/2020

Ngày 13/9/2020

Nhận định

ng biển từ

14/9 20/09/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 11/9/2020

Ngày 12/9/2020

Ngày 13/9/2020

Nhận định Thủy triều từ

14/9 20/09/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7 m

Thời gian: 11h01

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 23h56

Cao nhất: 3,0 m

Thời gian: 11h49

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 3,2 m

Thời gian: 12h40

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 0h51

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,3m (ngày 14-16/9). Thấp nhất  2,5 m (ngày 19/9).

                                                                                                           

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình