BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 10/9/2020ĐẾN 19/9/2020)

Thursday, 10/09/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 251 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 10 tháng 09 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày10/09/2020đến ngày19/09/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 10/9/2020

Ngày 11/9/2020

Ngày 12/9/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

13/9 19/09/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

 0,2 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 10/9/2020

Ngày 11/9/2020

Ngày 12/9/2020

Nhận định

ng biển từ

13/9 19/09/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam đến Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 10/9/2020

Ngày 11/9/2020

Ngày 12/9/2020

Nhận định Thủy triều từ

13/9 19/09/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5 m

Thời gian: 8h40

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 23h10

Cao nhất: 2,7 m

Thời gian: 11h01

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 23h56

Cao nhất: 3,0 m

Thời gian: 11h49

Thấp nhất:

Thời gian:

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,3m (ngày 14-16/9). Thấp nhất  2,5 m (ngày 19/9).

                                                                                                                     

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình