BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY07/9/2020ĐẾN 16/9/2020)

Monday, 07/09/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 248 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 07 tháng 09 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày07/09/2020đến ngày16/09/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 07/9/2020

Ngày 08/9/2020

Ngày 09/9/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

10/9 16/09/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông đến Đông Nam

0,2 - 0,4

Đông Nam

0,2 - 0,4

Đông Nam

Vận tốc

 0,3 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 07/9/2020

Ngày 08/9/2020

Ngày 09/9/2020

Nhận định

ng biển từ

10/9 16/09/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 07/9/2020

Ngày 08/9/2020

Ngày 09/9/2020

Nhận định Thủy triều từ

10/9 16/09/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,1 m

Thời gian: 1h58

Thấp nhất: 1,8m

Thời gian: 10h50

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 22h03

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 5h40

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 22h03

Thủy triều tăng dần. Thấp nhất  2,3 m (ngày 09/9). Cao nhất 3,3m (ngày 14,15/9).

                                                                                                                                                                                         

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình