BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐÊM 13 NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2017.

Wednesday, 13/12/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 13, ngày 14 tháng 12 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 14 – 180C  

Độ ẩm trung bình: 90 – 95%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 15 – 180C  

Độ ẩm trung bình: 89 – 94%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió Tây Bắc cấp 2 – 3. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 15 – 180C  

Độ ẩm trung bình: 91 – 96%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp và ít biến đổi. Mực nước trên các sông thấp dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình:  Mực nước thấp nhất ở mức  (0,0) đến (0,20) mét, xuất hiện từ 7 giờ  đến 10giờ , mực nước cao nhất ở mức 0,40 đến 0,60 mét, xuất hiện từ 13giờ đến 16giờ ngày 14.

+ Tại Như Tân: mực nước thấp nhất ở mức (-0,20) đến (0,0) mét, xuất hiện từ 0giờ đến 3giờ, mực nước cao nhất ở mức 0,40 đến 0,60 mét, xuất hiện từ  8giờ đến 11giờ ngày 14. Độ mặn cao nhất ở mức 4 – 6 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình