BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 3/09/2020ĐẾN 12/9/2020)

Thursday, 03/09/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 244 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 03 tháng 09 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 03/09/2020đến ngày 12/09/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 03/9/2020

Ngày 04/9/2020

Ngày 05/9/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

06/9 12/09/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

 0,2 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 03/9/2020

Ngày 04/9/2020

Ngày 05/9/2020

Nhận định

ng biển từ

06/9 12/09/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,0

Đông Nam

0,5 – 1,0

Đông Nam

0,5 – 1,0

Đông Nam

Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 03/9/2020

Ngày 04/9/2020

Ngày 05/9/2020

Nhận định Thủy triều từ

06/9 12/09/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9 m

Thời gian: 17h06

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 6h54

Cao nhất: 2,6 m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 7h53

Cao nhất: 2,4 m

Thời gian: 18h00

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 8h49

Thủy triều thấp. Tăng dần Thấp nhất  2,1 m (ngày 06,07/9). Cao nhất 3,0m (ngày 12/9).

                                                                      

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình