BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 29/08/2020 đến ngày 07/09/2020)

Saturday, 29/08/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 239 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 29tháng 08 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày29/08/2020đến ngày07/09/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 29/08/2020

Ngày 30/08/2020

Ngày 31/08/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

01/907/09/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Đông Bắc đến Đông

0,2 - 0,4

Đông Bắc đến Đông

0,2 - 0,4

Tây Bắc

Vận tốc

 0,2 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 29/08/2020

Ngày 30/08/2020

Ngày 31/08/2020

Nhận định

ng biển từ

01/907/09/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Tây Nam đến Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

Sóng cao 1,0 - 2,0m,

 biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 29/08/2020

Ngày 30/08/2020

Ngày 31/08/2020

Nhận định Thủy triều từ

01/907/09/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3 m

Thời gian: 13h01

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 1h07

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 14h00

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 2h20

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 14h53

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 3h34

Thủy triều trung bình. Giảm dần. Cao nhất 3,3m (ngày 01/9). Thấp nhất  2,1 m (ngày 06/9).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

Dự báo viên

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình