BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 28/8/2020ĐẾN 06/9/2020)

Friday, 28/08/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 238 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 2tháng 08 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 28/08/2020đến ngày 06/09/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 28/08/2020

Ngày 29/08/2020

Ngày 30/08/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

31/8 –06/09/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 28/08/2020

Ngày 29/08/2020

Ngày 30/08/2020

Nhận định

ng biển từ

31/8 –06/09/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,0

Nam đến Tây Nam

0,5 - 1,0

Nam đến Tây Nam

0,5 - 1,0

Đông Nam

Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 28/08/2020

Ngày 29/08/2020

Ngày 30/08/2020

Nhận định Thủy triều từ

31/8 –06/09/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1 m

Thời gian: 11h52

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 3,3 m

Thời gian: 13h01

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 1h07

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 14h00

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 2h20

Thủy triều trung bình. Giảm dần. Cao nhất 3,4m (ngày 31/8). Thấp nhất  2,1 m (ngày 06/9).

                 

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình