Bản tin dự báo Thời tiết Thủy văn đêm 08 ngày 09/12/2017

Friday, 08/12/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 08, ngày 09 tháng 12 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, đêm  và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 15 – 200C  

Độ ẩm trung bình: 85 –90%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, đêm  và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 16 – 210C  

Độ ẩm trung bình: 86 – 91%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, đêm  và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3 - 4. Trời rét.

Nhiệt độ: từ 17 – 210C  

Độ ẩm trung bình: 87 – 92%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều cao. Mực nước trên các sông dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình:  mực nước thấp nhất ở mức  (-0,10) đến (0,10) mét, xuất hiện từ 1 giờ  đến 04giờ ngày 09, mực nước cao nhất ở mức 0,90 đến 1,10 mét, xuất hiện từ 10giờ đến 13giờ ngày 09.

+ Tại Như Tân: mực nước thấp nhất ở mức (-0,70) đến (-0,50) mét, xuất hiện từ 22giờ ngày 08 đến 1giờ ngày 09, mực nước cao nhất ở mức 1,55 đến 1,75 mét xuất hiện từ 7giờ đến 10giờ ngày 09. Độ mặn cao nhất tại Như Tân ở mức 17 đến 19 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình