BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 22/8/2020ĐẾN 31/8/2020)

Saturday, 22/08/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 233 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 22 tháng 08 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày22/08/2020đến ngày31/08/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 22/08/2020

Ngày 23/08/2020

Ngày 24/08/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

25/8 –31/08/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 22/08/2020

Ngày 23/08/2020

Ngày 24/08/2020

Nhận định

ng biển từ

25/8 –31/08/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Nam

Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 22/08/2020

Ngày 23/08/2020

Ngày 24/08/2020

Nhận định Thủy triều từ

25/8 –31/08/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8 m

Thời gian: 19h08

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 8h47

Cao nhất: 2,4 m

Thời gian: 20h51

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 10h02

Cao nhất:  m

Thời gian:

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 11h34

Thủy triều trung bình. Tăng dần. Thấp nhất  2,4 m (ngày 25/8). Cao nhất 3,4m (ngày 30, 31/8).

                                                                                                                                                                                                                                                             

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình