BẢN TIN MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 14H00

Tuesday, 18/08/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

 


Ninh Bình, ngày 18 tháng 08 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG

 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ

Tính từ 13h ngày 18/8/2020 đến 13h ngày 19/8/2020

 3 giờ

(13-16h/18)

 3 giờ

(13-19h/18)

 6 giờ

(19h/18-1h/19)

6 giờ

(01h-07h/19)

6 giờ

(07h-13h/19)

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

5-15

30

10-30

40

20-30

50

10-20

30

0-5

10

Nho Quan

10-20

40

10-20

30

20-30

50

10-20

30

0-5

10

Cúc Phương

10-20

40

10-20

30

20-30

50

10-20

30

0-5

10

Tam Điệp

10-20

30

10-30

40

20-30

50

20-30

40

5-10

20

Phát Diệm

5-15

30

10-30

40

20-30

60

20-30

50

5-10

20

Yên Thịnh

5-15

30

10-30

40

20-30

60

20-30

40

5-10

20

Yên Ninh

5-15

30

10-30

40

20-30

60

20-30

40

0-5

10

Thiên Tôn

5-15

30

10-30

40

20-30

50

20-30

40

0-5

10

Me

10-20

40

10-20

30

20-30

50

20-30

40

0-5

10

 

          Tin phát lúc: 14h00 ngày 18/8/2020

 

Soát tin:

 

 

 

                                  Đinh Quốc Khanh

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

Đinh Thị Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình