BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 18/8/2020ĐẾN27/8/2020)

Tuesday, 18/08/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 229 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 18 tháng 08 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày18/08/2020đến ngày27/08/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 18/08/2020

Ngày 19/08/2020

Ngày 20/08/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

21/8 – 27/08/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 18/08/2020

Ngày 19/08/2020

Ngày 20/08/2020

Nhận định

ng biển từ

21/8 – 27/08/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 2,0 - 3,0m, biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 18/08/2020

Ngày 19/08/2020

Ngày 20/08/2020

Nhận định Thủy triều từ

21/8 – 27/08/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 4h43

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 0,3m

Thời gian: 5h41

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 17h03

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 6h41

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,1m (ngày 21/8). Thấp nhất  2,3 m (ngày 25/8).

                        

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình