BẢN TIN MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 08H00

Tuesday, 18/08/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 18 tháng 08 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG

 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ

Tính từ 07h ngày 18/8/2020 đến 07h ngày 19/8/2020

 3 giờ

(07-10h/18)

 3 giờ

(10-13h/18)

 6 giờ

(13-19h/18)

6 giờ

(19h/18-01h/19)

6 giờ

(01h-07h/19)

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

5-10

20

5-10

20

20-30

50

20-30

50

10-20

30

Nho Quan

5-10

20

5-10

20

20-30

50

20-30

50

10-20

30

Cúc Phương

5-10

20

5-10

20

20-30

50

20-30

50

10-20

30

Tam Điệp

10-20

30

10-20

30

20-30

50

20-30

50

20-30

40

Phát Diệm

10-20

30

10-20

30

20-30

60

20-30

60

20-30

50

Yên Thịnh

10-20

30

10-20

30

20-30

60

20-30

60

20-30

40

Yên Ninh

10-20

30

10-20

30

20-30

60

20-30

60

20-30

40

Thiên Tôn

5-10

20

5-10

20

20-30

50

20-30

50

20-30

40

Me

5-10

20

5-10

20

20-30

50

20-30

50

20-30

40

 

          Tin phát lúc: 08h40 ngày 18/8/2020

 

Soát tin:

 

 

 

                                  Đinh Quốc Khanh

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

Đinh Thị Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình