BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 17/8/2020ĐẾN 26/8/2020)

Monday, 17/08/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 228 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 17 tháng 08 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 17/08/2020 đến ngày 26/08/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 17/08/2020

Ngày 18/08/2020

Ngày 19/08/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

20/8 – 26/08/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 17/08/2020

Ngày 18/08/2020

Ngày 19/08/2020

Nhận định

ng biển từ

20/8 – 26/08/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

 Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Nam đến Đông Nam

Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 17/08/2020

Ngày 18/08/2020

Ngày 19/08/2020

Nhận định Thủy triều từ

20/8 – 26/08/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3 m

Thời gian: 14h46

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 3h47

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 4h43

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 0,3m

Thời gian: 5h41

Thủy triều trung bình. Giảm dần. Cao nhất 3,4m (ngày 20/8). Thấp nhất  2,3 m (ngày 25/8).

              

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình