BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 13/08/2020 đến ngày 22/08/2020)

Thursday, 13/08/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 224 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 1tháng 08 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 13/08/2020 đến ngày 22/08/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 13/08/2020

Ngày 14/08/2020

Ngày 15/08/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

16/8 – 22/08/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,5

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 13/08/2020

Ngày 14/08/2020

Ngày 15/08/2020

Nhận định

ng biển từ

16/8 – 22/08/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam đến Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/08/2020

Ngày 14/08/2020

Ngày 15/08/2020

Nhận định Thủy triều từ

16/8 – 22/08/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4 m

Thời gian: 13h05

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 1h16

Cao nhất: 2,6 m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 1h38

Cao nhất: 2,9 m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 2h13

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,4m (ngày 18-20/8). Thấp nhất  2,8 m (ngày 22/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình