BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 11/08/2020đến ngày 20/08/2020)

Tuesday, 11/08/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 222 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 1tháng 08 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 11/08/2020đến ngày 20/08/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 11/08/2020

Ngày 12/08/2020

Ngày 13/08/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

14/8 – 20/08/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,4 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 11/08/2020

Ngày 12/08/2020

Ngày 13/08/2020

Nhận định

ng biển từ

14/8 – 20/08/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Nam đến Tây Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam đến Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 11/08/2020

Ngày 12/08/2020

Ngày 13/08/2020

Nhận định Thủy triều từ

14/8 – 20/08/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,0 m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất: 1,8m

Thời gian: 9h20

Cao nhất: 2,1 m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 1h13

Cao nhất: 2,4 m

Thời gian: 13h05

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 1h16

Thủy triều tăng dần. Thấp nhất  2,6 m (ngày 14/8); Cao nhất 3,4m (ngày 18-20/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình