BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 10/8/2020ĐẾN 19/8/2020)

Monday, 10/08/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 221 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 10 tháng 08 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày10/08/2020đến ngày19/08/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 10/08/2020

Ngày 11/08/2020

Ngày 12/08/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

13/8 –19/08/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,4 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 10/08/2020

Ngày 11/08/2020

Ngày 12/08/2020

Nhận định

ng biển từ

13/8 –19/08/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 10/08/2020

Ngày 11/08/2020

Ngày 12/08/2020

Nhận định Thủy triều từ

13/8 –19/08/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,0 m

Thời gian: 18h03

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 9h55

Cao nhất: 1,9 m

Thời gian: 2h55

Thấp nhất: 1,9m

Thời gian: 5h09

Cao nhất: 2,1 m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 1h13

Thủy triều trung bình. Thấp nhất  2,4 m (ngày 13/8); Cao nhất 3,4m (ngày 19/8).

         

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình