BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY03/8/2020ĐẾN 12/8/2020)

Monday, 03/08/2020

 ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 215 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 03 tháng 08 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày03/08/2020đến ngày12/08/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 03/08/2020

Ngày 04/08/2020

Ngày 05/08/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

06/8 –12/08/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,6 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 03/08/2020

Ngày 04/08/2020

Ngày 05/08/2020

Nhận định

ng biển từ

06/8 –12/08/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Nam

Sóng cao 1,5- 2,5m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 03/08/2020

Ngày 04/08/2020

Ngày 05/08/2020

Nhận định Thủy triều từ

06/8 –12/08/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,6 m

Thời gian: 15h56

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 4h51

Cao nhất: 3,5 m

Thời gian: 16h43

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 5h11

Cao nhất: 3,3 m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất: 0,3m

Thời gian: 4h01

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,1m (ngày 06/8); Thấp nhất  1,9 m (ngày 11/8).

Tin phát lúc: 10h30:

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình