BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 01/8/2020ĐẾN 10/8/2020)

Saturday, 01/08/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 213 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 01  tháng 08 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày01/08/2020đến ngày10/08/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 01/08/2020

Ngày 02/08/2020

Ngày 03/08/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

04/8 –10/08/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,5

Đông Bắc

0,3 - 0,6

Đông Bắc

0,3 - 0,6

Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,7 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 01/08/2020

Ngày 02/08/2020

Ngày 03/08/2020

Nhận định

ng biển từ

04/8 –10/08/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 - 3,0

Đông đến Đông Bắc

2,0 - 3,0

Nhiều hướng

1,5 – 2,5

Nhiều hướng

Sóng cao 1,5- 2,5m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 01/08/2020

Ngày 02/08/2020

Ngày 03/08/2020

Nhận định Thủy triều từ

04/8 –10/08/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3 m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 2h45

Cao nhất: 3,5 m

Thời gian: 15h06

Thấp nhất: 0,3m

Thời gian: 3h49

Cao nhất: 3,6 m

Thời gian: 15h56

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 4h51

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,5m (ngày 04/8); Thấp nhất  2,1 m (ngày 10/8).

                                                             

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình