BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 31/07/2020 đến ngày 09/08/2020)

Friday, 31/07/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 212 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 31  tháng 07 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 31/07/2020 đến ngày 09/08/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 31/07/2020

Ngày 01/08/2020

Ngày 02/08/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

03/8 –09/08/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,5

Đông Bắc

0,2 - 0,5

Đông Bắc

Vận tốc

0,4 - 0,7 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 31/07/2020

Ngày 01/08/2020

Ngày 02/08/2020

Nhận định

ng biển từ

03/8 –09/08/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông đến Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc đến Đông

2,0 - 3,0

Nhiều hướng

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 31/07/2020

Ngày 01/08/2020

Ngày 02/08/2020

Nhận định Thủy triều từ

03/8 –09/08/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0 m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất: 0,8 m

Thời gian: 1h41

Cao nhất: 3,3 m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 2h45

Cao nhất: 3,5 m

Thời gian: 15h56

Thấp nhất: 0,3m

Thời gian: 3h49

Thủy triều giảm dần. Cao nhất 3,6m (ngày 03/8); Thấp nhất  2,3 m (ngày 09/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình