BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 28/07/2020 đến ngày 06/08/2020)

Tuesday, 28/07/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 210 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 28  tháng 07 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 28/07/2020 đến ngày 06/08/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 28/07/2020

Ngày 29/07/2020

Ngày 30/07/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

31/7 –06/08/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 28/07/2020

Ngày 29/07/2020

Ngày 30/07/2020

Nhận định

ng biển từ

31/7 –06/08/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam đến Nam 

0,5 - 1,0

Nam đến Đông Nam

0,5 - 1,0

Nam đến Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 28/07/2020

Ngày 29/07/2020

Ngày 30/07/2020

Nhận định Thủy triều từ

31/7 –06/08/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 1,7 m

Thời gian: 16h07

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 12h58

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 9h40

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 2,6 m

Thời gian: 12h07

Thấp nhất: 1,3 m

Thời gian: 0h35

Thủy triều cao. Thấp nhất  3,0 m (ngày 31/7); Cao nhất 3,6m (ngày 03/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình