BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 18 NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2017

Saturday, 18/11/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 18, ngày 19 tháng 11 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ: từ 16 – 230C  

Độ ẩm trung bình: 85 – 90%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ: từ 17 – 230C  

Độ ẩm trung bình: 84 – 89%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3 - 4. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ: từ 17 – 230C  

Độ ẩm trung bình: 86 – 91%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,70 – 0,90m (thấp hơn BĐI từ: 2,10 – 2,30m). Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 0,90 – 1,10m (thấp hơn BĐI từ: 1,40 – 1,60m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình