BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN Đêm 17 ngày 18 tháng 11 năm 2017

Friday, 17/11/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 17 tháng 11 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 17, ngày 18 tháng 11 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3 - 4. Trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ: từ 20 – 280C  

Độ ẩm trung bình: 87 – 92%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3 - 4. Trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ: từ 21 – 280C  

Độ ẩm trung bình: 88 – 93%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4 - 5. Trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ: từ 21 – 270C  

Độ ẩm trung bình: 89 – 94%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức: 0,65 – 0,85m (thấp hơn BĐI từ: 2,15 – 2,35m). Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức: 0,75 – 0,95m (thấp hơn BĐI từ: 1,55 – 1,75m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình