BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 23/07/2020ĐẾN 01/8/2020)

Thursday, 23/07/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 205 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 23 tháng 07 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày23/07/2020đến ngày01/08/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 23/07/2020

Ngày 24/07/2020

Ngày 25/07/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

26/7 –01/08/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1-0,3

Đông Bắc

0,2-0,4

Đông Bắc

0,2-0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 23/07/2020

Ngày 24/07/2020

Ngày 25/07/2020

Nhận định

ng biển từ

26/7 –01/08/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 23/07/2020

Ngày 24/07/2020

Ngày 25/07/2020

Nhận định Thủy triều từ

26/7 –01/08/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 17h58

Thấp nhất: 0,1m

Thời gian: 7h24

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 18h50

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 8h16

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 19h46

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 9h10

Thủy triều trung bình.Thấp  1,8 m (ngày 28/7); Cao nhất 3,3m (ngày 01/8).

                                                           

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình