BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 22/7/2020ĐẾN 31/7/2020)

Wednesday, 22/07/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 204 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 22  tháng 07 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày22/07/2020đến ngày31/07/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 22/07/2020

Ngày 23/07/2020

Ngày 24/07/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

2531/07/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Đông Bắc

0,2-0,4

Đông Bắc

02-0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 22/07/2020

Ngày 23/07/2020

Ngày 24/07/2020

Nhận định

ng biển từ

2531/07/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 22/07/2020

Ngày 23/07/2020

Ngày 24/07/2020

Nhận định Thủy triều từ

2531/07/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,6m

Thời gian: 17h09

Thấp nhất: 0,1m

Thời gian: 6h35

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 17h58

Thấp nhất: 0,1m

Thời gian: 7h24

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 18h50

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 8h16

Thủy triều Cao nhất 3,0m (ngày 25, 31/7).Thấp  1,8 m (ngày 28/7).

                                                       

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình