BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 20/07/2020ĐẾN 29/07/2020)

Monday, 20/07/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 202 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 20 tháng 07 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày20/07/2020đến ngày29/07/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 20/07/2020

Ngày 21/07/2020

Ngày 22/07/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

23 –29/07/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,4

Đông Bắc

0,2-0,4

Đông Bắc

02-0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 20/07/2020

Ngày 21/07/2020

Ngày 22/07/2020

Nhận định

ng biển từ

23 –29/07/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 20/07/2020

Ngày 21/07/2020

Ngày 22/07/2020

Nhận định Thủy triều từ

23 –29/07/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 15h45

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 5h05

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 5h48

Cao nhất: 3,5m

Thời gian: 17h09

Thấp nhất: 0,1m

Thời gian: 6h35

Thủy triều Cao nhất 3,5m (ngày 23/7).Thấp  1,8 m (ngày 28/7).

                                                                                              

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình