BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 24/05/2020ĐẾN 02/06/2020)

Friday, 10/07/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 192 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2020

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày10/07/2020đến ngày19/07/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 10/07/2020

Ngày 11/07/2020

Ngày 12/07/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

13 – 19/07/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5 m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 10/07/2020

Ngày 11/07/2020

Ngày 12/07/2020

Nhận định

ng biển từ

13 – 19/07/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 10/07/2020

Ngày 11/07/2020

Ngày 12/07/2020

Nhận định Thủy triều từ

13 – 19/07/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian: 19h43

Thấp nhất: 0,5m

Thời gian: 9h03

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 20h04

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 9h37

Cao nhất: 2,4m

Thời gian: 19h48

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 9h54

Thủy triều trung bình. Thấp  2,1m (ngày 14/7). Cao nhất 3,1m (ngày 19/7)

 

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình